Kunci jawaban bisa anda dapatkan dengan cara mendownload pada bagian bawah soal. Jika ada link download yang rusak atau tidak bisa di akses, mohon beritahu kami dan akan segera di update, Terimakasih.

Contoh Soal dan Kunci Jawaban ijtihad

Posting Komentar

Contoh Soal dan Kunci Jawaban ijtihad

Untuk memahami materi tentang ijtihad, kamu bisa membaca materi atau teori yang diberikan oleh guru / pengajar atau mencari bahan ajaran sendiri, mau itu dari internet atau buku.

Namun, kamu juga bisa memahami materi ijtihad dengan membaca dan memahami soal - soal yang berkaitan dengan materi ijtihad.

Soal ijtihad

1. Golongan yang melakukan ijtihad disebut ...

A.mujtahid 

B.muttabi' 

C.muqallid 

D.munajat


2. Orang yang memilih salah satu aliran tertentu di antara aliran-aliran yang ada yang berpengaruh disebut ...

A.berijtihad 

B.berittiba' 

C.bermazhab 

D.bertaqlid


3. Menetapkan hukum suatu perbuatan kepada perbuatan lain yang memiliki kesamaan disebut ...

A.ijma 

B.qiyas 

C.istihsan 

D.mashalihul marsalah


4. Yang menjadi objek dari ijtihad adalah ...

A.Perbuatan yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis  

B.Perbuatan yang secara eksplisit terdapat dalam Al-Quran dan hadis  

C.Perbuatan yang secara jelas terdapat dalam Al-Quran dan hadis  

D.Semua jawaban salah


5. Kesepakatan ulama-ulama Islam dalam menentukan suatu masalah ijtihadiyah disebut ...

A.qiyas 

B.ijma 

C.istihsan 

D.masalihul marsalah


6. Suatu metode ijtihad yang lebih menekankan pada prinsip kemaslahatan adalah ...

A.qiyas 

B.ijma 

C.istihsan 

D.masalihul mursalah


7.Ijtihad berasal dari kata “ijtahada-yajtahidu-ijtihadan” yang berarti ?

A.Sungguh-sungguh 

B.Hukum baru 

C.Ikhtiar 

D.Jihad


8. Arti ijtihad menurut bahasa ialah?

A.Meminta keridhoan Allah 

B.Bersungguh sungguh dengan yang diyakini 

C.Mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat. 

D.Bersungguh sungguh dalam mencurahkan pikiran


9. Yang termasuk pengertian ijtihad menurut Mahmud Syaltut ialah?

A.mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan. Penggunaan kata ijtihad hanya terhadap masalah-masalah penting yang memerlukan banyak perhatian dan tenaga. 

B.mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara' yang bersifat dhonni, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. 

C.mencurahkan tenaga (memeras pikiran) untuk menemukan hukum agama (Syara') melalui salah satu dalil syara' dan dengan cara-cara tertentu. 

D.Penggunaan pikiran untuk menentukan sesuatu hukum yang tidak ditentukan secara jelas oleh al-Qur’an dan sunnah


10. Fungsi ijtihad Al-ihya (kehidupan), yang artinya?

A.Menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. 

B.Mengembalikan ajaran-ajaran islam kepada Al-Qur'an dan sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. 

C.Memenuhi ajaran islam yang telah di-ijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman serta kondisi yang dihadapi. 

D.Mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat. 


11. Usaha mengumpulkan dan kodifikasi A-Qur'an pada zaman Abu Bakar Shiddiq dan Utsman bin Affan merupakan contoh bentuk ijtihad yang disebut....

a. Qiyas

b. Maslahah Mursalah

c. Itishab

d. Ijma'


12. Berikut syarat melakukan Ijtihad, kecuali...

a. Paham seluruh bahasab. Paham terhadap Al-Qur’an

c. Paham ulama salaf

d. Dapat menetapkan hukum

e. Paham terhadap hadist


13. Sebagai sumber hukum Islam yang ke tiga, ijtihad dimaksudkan untuk ….

a. Untuk menambah perbendaharaan sumber hukum dalam ajaran agama Islam

b. Sebagai bukti bahwa ulama-ulama suka berfatwa

c. Sebagai penentuan hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur’an dan Hadits

d. Pelengkap Al-Qur’an dan Hadits

e. Semua benar


14. Berikut metodelogi berijtihad, kecuali...

a. Ijma

b. Qiyas

c. Kesepakatan para ulama

d. hukum negara


15. Syarat berijtihad scara umum yaitu, kecuali...

a. Ilmu usul fiqih

b. Islam, mampu beristinbath

c. Baligh

d. Berakal


16. Syarat ijtihad secara khusus, kecuali...

a. Tahu Nash qur’an dan hadis

b. Tahu ijma qiyas terdahulu

c. Memiliki ketetapan sempurna

d. Tahu literature bahsa arab


17. Ijtihad menurut bahasa adalah....

a. bermalas-malasan

b. bersungguh-sungguh

c. bersepakat

d. bertolak belakang

e. bersatu


18. Salah satu landasan ijtihad adalah Al-Qur’an yang terdapat dalam firman Allah SWT

a. Q.S. Al An Abiya[21]:10

b. Q.S. Al An Anbiya [21]:9

c. Q.S. Al An Anbiya [21]:8

d. Q.S. Al An Anbiya [21]:7

e. Q.S. Al An Anbiya [21]:6


19. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hanbal adalah perintah untuk...

a. berdzikir

b. bertaubat

c. berhijrah

d. berijtihad

e. bersepakat


20. Contoh far’u adalah....

a. riba

b. bunga bank

c. pinjaman

d. utang

e. semua benar


Kunci Jawaban

1. A.mujtahid

2. C.bermazhab

3. B.qiyas

4. A.Perbuatan yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis 

5. B.ijma

6. D.masalihul mursalah

7. A.Sungguh-sungguh

8. D.Bersungguh sungguh dalam mencurahkan pikiran

9. D.Penggunaan pikiran untuk menentukan sesuatu hukum yang tidak ditentukan secara jelas oleh al-Qur’an dan sunnah

10. A.Menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman.

11. d. Ijma'

12. a. Paham seluruh bahasa

13. c. Sebagai penentuan hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur’an dan Hadits

14. d. hukum negara

15. a. Ilmu usul fiqih

16. c. Memiliki ketetapan sempurna

17. b. bersungguh-sungguh

18. d. Q.S. Al An Anbiya [21]:7

19. d. berijtihad

20. b. bunga bank

Related Posts

Posting Komentar